Tuesday, February 23, 2021

दोला(झुला) नाम सुखं

 दोला(झुला) नाम सुखं

मम घरे एका दोला अत्थि।
दारिका, दारको दोलाय दोलन्ति।
दोलाय दोलता ते कीळन्ति, पमोदन्ति।
वातेन पटिवातेन चलत-चलिता
केसा ठाने न तिट्ठन्ति.
मम पितामहो दोलाय दोलन्त सुखं अनुभवति.
आगच्छन्तं अतिथियो अपि
दोलायं निसीदतुं इच्छन्ति.
बहुधा पच्चेक घरे दोला अत्थि.
बहु घरे दोला बहु आरामदायका सन्ति.
सावन मासे रुक्खानं साखासु रज्जुं निबद्धा
सखेहि सद्धिं महिलायो दोला दोलन्ति.
सच्चं! दोला नामं सुखं.

No comments:

Post a Comment