Tuesday, October 17, 2017

बुद्ध-भूमि महाविहार : नागपुरबुद्ध-भूमि महाविहार
बोद्ध-पसिक्खणं संट्ठानं।

 ता नागपुर नगरे सुपतिट्ठिता।

 भदन्त आनन्द कोसल्यायण तस्सा निमाण-कत्ता।
बहु सामणेर-बालका इध पठन्ति, पाठेन्ति।

-अ. ला. ऊके
भ. बुद्धदत्त पालि पसिक्खण, संवद्धन पतिट्ठान

No comments:

Post a Comment