Wednesday, March 10, 2021

बुद्धं सरणं गच्छामि.

अयं विहारस्स नाम असोक बुद्धविहारो.

अस्मिं विहारे बुद्धस्स विसाला पटिमा अत्थि.

पटिमाय वदने अतीव करुणा अत्थि.

हदयस्मा 'अत्त दीपो भव' पभासेति.

द्विहि अक्खिहि अतीव सन्ति विकिरति.

पटिमा कमलासने सुसोभति.

पटिमा ञाणं मुद्दाय अत्थि.

कमलासने परितो विविधानि कुसुमानि सन्ति.

पटिमा पिट्ठे धम्मचक्कपवत्तनं उक्किण्णं अत्थि.

उपासका च उपासिकायो भगवन्तं वन्दन्ति.

जना संगायन्ति- 

बुद्धं सरणं गच्छामि.

धम्मं सरणं गच्छामि.

संघं सरणं गच्छामि.

No comments:

Post a Comment