Thursday, July 12, 2018

सिद्धत्थकुमारो

आओ पाली सीखें-

सिद्धत्थकुमारो सम्मासम्बुद्धो।
दहरकाले तस्स नाम सिद्धत्थो।
सिद्धत्थस्स मातु-पिता सुद्धोदनो च महामाया।
दहरकाले सिद्धत्थस्स माता महामाया कालं अकासि।
मातुच्छा महापजापति गोतमी तं पालि।
सिद्धत्थस्स भरिया नाम यसोधरा।
राहुलो तस्स पुत्तस्स नाम।
एकूनतिंसति वस्से सिद्धत्थो अभिनिक्खमि।
छहतिंसति आयुस्मिं तं बोधि-लाभ अलभि।
असीतिमो वस्से तथागतो परिनिब्बायि।
बुद्धस्स माणवका भिक्खु होन्ति।
बुद्धस्स धम्मं अम्हे रोचाम।
अहं बुद्धं नमामि।

No comments:

Post a Comment