Saturday, September 14, 2019

भारते भगवा धम्मस्स धजा आरोहिस्सति.

भारते भगवा धम्मस्स धजा आरोहिस्सति.
यदि गामे-गामे, नगरे-नगरे सोगत बालक-बालिकायो भगवा धम्म-धजा धारेन्ति, तरहि नूनं सीघं येव सम्पूण्णं भारते भगवा धम्मस्स धजा आरोहिस्सति. यदि गामे-गामे, नगरे-नगरे, धम्म उपासिका च उपासका भगवा धम्मं आचरेन्ति, तरहि नूनं सीघं येव सम्पूण्णं भारते भगवा धम्मस्स धजा आरोहिस्सति. यदि गामे-गामे, नगरे-नगरे भगवता सावका चरन्ति, भगवा धम्म पकासेन्ति, तरहि नूनं सीघं येव सम्पूण्णं भारते भगवा धम्मस्स धजा आरोहिस्सति. यदि गामे-गामे, नगरे-नगरे बुद्ध विहारेसु पालि सिक्खणं भविस्सति, तरहि नूनं सीघं येव सम्पूण्णं भारते भगवा धम्मस्स धजा आरोहिस्सति. यदि गामे-गामे, नगरे-नगरे जना बुद्धं सरणं गच्छन्ति, तरहि नूनं सीघं येव सम्पूण्णं भारते भगवा धम्मस्स धजा आरोहिस्सति. यदि भगिनी मायावती भगवा सरणं गच्छति, तरहि नूनं सीघं येव सम्पूण्णं भारते भगवा धम्मस्स धजा आरोहिस्सति.

No comments:

Post a Comment