Wednesday, June 5, 2019

जयतु जय हे, पालि भासा

जयतु जय हे, पालि भासा

पालि भासा, पालि भासा. पालि बहु मधुरा भासा। 
पालि भासा, पालि भासा. पालि बहु सरला भासा।।

पालियं भासनीयं, पालियं सम्भासनं करणीयं।
पालि भासा, पालि भासा. पालि बहु मधुरा भासा.

पालि भगवा वाणी, पालि ति-पिटकस्स वाणी. 
पालि अम्हाकं संखार भासा, पालि किय मधुरा भासा. 
पालि भासा, पालि भासा. पालि बहु सरला भासा.

पूराकाले लोकभासा, चिरकाले जनभासा. 
मगधकाले राजभासा, असोककाले रट्ठभासा
पालि भासा, पालि भासा. पालि बहु सरला भासा.

गामे-गामे जना भासन्ति, गामे-गामे जना आचरन्ति
देसे सीघं भगवा धम्मधजा आरोहिस्सति सिया

भासा. पालि भासा, पालि बहु गरवा भासा

जयतु जय हे, भगवा भासा 
धम्म-भासा, संघ-भासा.
पालि भासा, पालि भासा. पालि बहु मधुरा भासा.


नर-नारी पालि भासन्ति, दारको-दारिका पालि वदन्ति
सिसु च दहरो पालि लिखन्ति, पठन्ति. कीळन्ति
पालि उत्तमा भासा. पालि मज्झिमा पटि-पदा भासा.

पालि भासा, पालि भासा. पालि बहु सरला भासा

No comments:

Post a Comment