Wednesday, January 1, 2020

नववस्स सु स्वागत

 नववस्स सु स्वागत
अयं भारत देसो.
अयं अम्हाकं देसो.
अम्हे सब्बे अस्स नागरिका.
अम्हे सब्बे परस्पर सन्ति च बन्धुभावेन निवसन्ति.
अनेकास्मी एकता अम्हाकं मूल मंत.

अयं भगवा मात भूमि, पुन्य भूमि.
विस्सस्स जना अस्स वन्दन्ति, अभिनन्दन्ति.
असोक काले अयं जम्बूदीप नामेन विख्यातो.
तस्मि समये जना पालि भासायं वदन्ति, भासन्ति.
अज्ज पुन पि भगवा भासा भासनिया.

पालि अम्हाकं भासा.
पालि सोगतान भासा.
पालि अम्हाकं संखार भासा.
पालि बहु सरला, सुबोधा भासा.
सम्पूण ति-पिटक पालि भासायं अत्थि.
पालि वदनीया, भासनीया.
नमो बुद्धाय, जय भीमो.

No comments:

Post a Comment