Friday, March 27, 2020

कपि

कपि
'डारविन' महोदयो मतानुसारेन
मनुस्सस्स पुब्बजो कपि अत्थि
आकारेन, पकारेन कपि
मनुस्स इव दिस्सति.
आचरण व्यवहारेन अपि च
मनुस्सस्स अनुकरोति।
कपयो समूहेहि विचरन्ति।
मनुस्सा पि समूहेहि निवसन्ति।
कपीनं एको पमुखो होति।
मनुस्सानं पि परिवार, गांव पमुखो होति।
कपि साकाहारी होति।
मनुस्सो पि स्वभावेन साकाहारी होति।
डारविन महोदयो सच्चं वदति।
मनुस्सस्स पुब्बजो कपि अत्थि।

No comments:

Post a Comment