Wednesday, September 11, 2019

बाबासाहब आम्बेडकरो

बाबासाहब आम्बेडकरो

ते अत्थवेत्ता, विधिवेत्ता।
भारत देसस्स निम्माता।

ते संविधानस्स सिप्पकारो।
दलिद्दानं दुक्ख परिहरो।

ते भगवा धम्मो पतिट्ठापको।
पञ्ञावन्त, सीलवन्तो ।

ते जुतिधरो, धम्माधिकारी।
चंद- सूरियो विय पभासकरी।

पणमामि, तं नमस्सामि।
वन्दामि, अहं वन्दामि।

No comments:

Post a Comment