Wednesday, September 11, 2019

मम पिय गंथो

मम पिय गंथो
‘बुद्धा एण्ड हिज धम्मा’ मम पिय गंथो।
अयं बहु पसिद्धो गंथो।
बाबासाहब अम्बेडकरो अस्स लेखको।
गंथो आग्लं भासायं अत्थि।
भदन्त आनन्द कोसल्यायन तस्स हिन्दियं अनुवादं अकरि।
गंथे भगवा बुद्धस्स जीवन-चरितं च दस्सनं सन्ति।

No comments:

Post a Comment