Saturday, September 14, 2019

कस्सको

कस्सको
कस्सको गामे वसति।
कस्सको खेतं जोतेति।
कस्सको बीजं वपति।
कस्सको धञ्ञं रोपेति।
कस्सको धञ्ञानि घरं आनेति।

एकवचन
कस्सको गामे वसति।
कस्सको खेतं जोतेति।
कस्सको बीजं वपति।
कस्सको धञ्ञं रोपेति।
कस्सको धञ्ञानि घरं आनेति।

अनेक वचन
कस्सका गामे वसन्ति।
कस्सका खेतं जोतेन्ति।
कस्सका बीजं वपन्ति।
कस्सका धञ्ञं रोपेन्ति।
कस्सका धञ्ञानि घरं आनेन्ति।

No comments:

Post a Comment