Tuesday, April 16, 2019

बाबासाहब अम्बेडकरो

बाबासाहब अम्बेडकरो
जुतिकरो, जुतिमंतो
सूरियो, पभंकरो
जन नायको, जन-चेतना वाहको
ञायिको, नीतिको, विधिको
समता, स्वतंत्ता, बंधुता संवड्ढको
संविधान सिप्पकारो
भगवा धम्मं पुनं पतिट्ठापिको

जय जय ते महा पुरिसो 
नमामि,
अहं ते ति-बारं नमामि, 

वन्दामी। 

No comments:

Post a Comment